Polityka RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.)

UPRZEJMIE INFORMUJEMY:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych ARCER S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bartycka 24/26 lok.203, 00- 716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000723969, NIP 5213177357 REGON 010259530 Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny związany z prowadzeniem dokumentacji księgowej/ wykonaniem umowy w zakresie dostarczenia zamówionego towaru / realizacja reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem / uzasadniony interes Administratora Danych związany ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

Źródła danych i uzyskiwane dane

Osoba fizyczna, która zamówiła towar bezpośrednio w sklepie, bądź przez sklep internetowy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  4. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  5. prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami które służą do określenia czasu przechowywania Państwa danych osobowych są Państwa zamówienia w zakresie określonym przez przepisy prawa, złożone przez Państwa reklamacje, oraz w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych było związane z warunkiem wykonania usługi – dostarczenia zamówionego towaru. Nie podanie danych osobowych uniemożliwiłoby wykonanie usługi oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.